Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

● Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jsou Libeřské lahůdky a.s., se sídlem na adrese Na Spojce 670, 252 50 Vestec, IČO: 06679480, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23116. (dále jen: „správce“).

● Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Libeřské lahůdky a.s, Na Spojce 670, 252 50 Vestec
e-mail: info@liberskelahudky.cz

● Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

● Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, a to v rozsahu:

● jméno a příjmení
● e-mailová adresa
● poštovní adresa
● telefon

● Pokud se rozhodnete tento údaj v rámci registrace v e-shopu správce poskytnout a zároveň jste správci udělil/a souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude správce zpracovávat rovněž Vaše datum narození, a to za účelem lepšího cílení marketingových nabídek správce. Tento údaj můžete v rámci úpravy profilu kdykoliv smazat, což bude správce považovat za odvolání souhlasu a s Vaším datem narození nebude v takovém případě dále jakkoliv zacházet a smaže jej rovněž ze všech svých databází.

● Správce dále zpracovává i tzv. cookies, malé textové soubory vznikající navštívením každé webové stránky. Cookies jsou nástrojem pro ukládání informací o způsobu využití našich webových stránek a dělí se na několik druhů podle účelu, kterému slouží.

Na našich webových stránkách používáme následující cookies:
Funkční: jedná se o cookies, které jsou nezbytně nutné k fungování webových stránek (bez nich se například nebylo možné přihlásit k Vašemu účtu v e-shopu). Tyto cookies jsou trvale aktivní a k jejich používání nepotřebujeme Váš souhlas, neboť by bez nich nemohl web fungovat. Pokud s jejich použitím nesouhlasíte, nezbývá než náš web nenavštěvovat.

Statistické: jedná o cookies, které nám umožňují shromažďovat statistické údaje o Vašich preferencích. Tyto cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělil/a a který můžete kdykoliv jednoduše odvolat (tyto cookies vypnout), a to kliknutím na rozbalovací lištu “Spravovat souhlas s cookies” v pravém spodním rohu webových stránek, kde můžete zvolit, zda tyto cookies budou zapnuté či vypnuté.

Marketingové: jedná se o cookies, které nám umožňují cílit reklamu, která Vám bude zasílána či jinak zpřístupňována na základě sledování Vaši aktivity na internetu, díky čemuž získáme lepší přehled o Vašich preferencích. Tyto cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělil/a a který můžete kdykoliv jednoduše odvolat (tyto cookies vypnout), a to kliknutím na rozbalovací lištu “Spravovat souhlas s cookies” v pravém spodním rohu webových stránek, kde můžete zvolit, zda tyto cookies budou zapnuté či vypnuté.

● Naše provozovny jsou monitorovány kamerovým systémem, na což vás upozorňujeme již při vstupu do každé provozovny piktogramem. Kamerovým systémem je monitorován rovněž prostor naší centrály na adrese Na Spojce 670, 252 50 Vestec (dále jen „Centrála“). Kamerový systém máme pro účely zajištění bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví všech osob nacházejících se v provozovnách, tedy i Vás – zákazníků.

Kamerový systém zaznamenává pouze obraz. Záznam uchováváme tři týdny v případě provozoven a pět týdnů v případě Centrály, což je dle našeho názoru dostatečně dlouhá doba, aby se zjistilo, že došlo například k poškození či krádeži cizí věci. Po této době se záznam z kamer automaticky smaže. Přístup ke kamerovému systému mají pouze oprávnění zaměstnanci správce a vybraní pracovníci zpracovatele osobních údajů, kterým je ve vztahu ke kamerovému systému společnost K.V.H. s.r.o., se sídlem: Kozinova 1000/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 25100441 provádějící jeho správu a údržbu. Záznam z kamer v zásadě nepředáváme žádným dalším osobám. Pokud je však zachycen vážný incident, poskytneme záznam na vyžádání Polici České republiky nebo jiným orgánům či osobám, které mají na záznamu oprávněný zájem (např. pojišťovny, atd).

Informujeme Vás, že ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů kamerovým systémem máte na základě čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se vaši konkrétní situace právo vznést proti takovému zpracování námitku. V tom případě bude naší povinností znovu posoudit nezbytnost kamerového systému a prokázat závažné důvody pro používání kamer, jinak ve zpracování nebudeme moci pokračovat.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

● Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
● oprávněný zájem správce na zajištění bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví nejen správce a jeho zaměstnanců, ale všech osob nacházejících se v provozovnách správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

● Účelem zpracování osobních údajů je

● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
● plnění právních povinností vůči státu,
● ochrana majetku správce a zákazníků prodejen správce, ochrana života a zdraví všech osob nacházejících se v prodejnách; a dále ochrana majetku správce a zákazníků v prostorách Centrály a ochrana života a zdraví všech osob nacházejících se v Centrále,
● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

● Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

● Správce uchovává osobní údaje

● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5let od ukončení smluvního vztahu);
● po dobu nezbytně nutnou pro plnění povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let);
● cookies zahrnující chování uživatele mažeme po 30 dnech s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics;
● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let od posledního udělení souhlasu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu;
● po dobu uvedenou výše v poslední odrážce čl. II ve vztahu k záznamům z kamerového systému.

● Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, resp. dojde k automatickému výmazu (v případě kamerových záznamů).

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

● Příjemci osobních údajů jsou osoby

● podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
● zajišťující služby provozování e-shopu www.lahudky.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
● zajišťující marketingové služby.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

● Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i další subjekty (zpracovatelé), kteří mají se správcem uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

VII. Vaše práva

● Za podmínek stanovených v GDPR máte

● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

● Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

● Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

● Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

● Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

● Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 6. 2024.