OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Libeřské lahůdky a.s.

Na Spojce 670, Vestec, PSČ: 252 50

IČ: 06679480

DIČ: CZ06679480

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze B, vložka 23116

Telefon: 734 449 901 objednávková linka, 731 151 314 info linka (doprava atd.)

Email: objednavky@liberskelahudky.cz

 1. Základní ustanovení
 1. Obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti Libeřské lahůdky a.s.

se sídlem Na Spojce 670, Vestec, PSČ: 252 50, IČO: 06679480, DIČ: CZ06679480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 23116 (dále jen „prodávající“) upravují smluvní podmínky, které platí při využívání internetové aplikace prodávajícího dostupné na internetové stránce www.lahudky.cz  (dále jen „internetový obchod“). OP blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platných předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

 1. Kupujícím může být fyzická osoba – spotřebitel, fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba.
 2. Spotřebitelem je každý člověk, který smlouvu uzavírá nebo s prodávajícím jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována rovněž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. V případě, že kupující (fyzická osoba) uvede v objednávce své identifikační číslo, jsou pro něj závazná pravidla OP týkající se podnikatelů.
 3. Minimální cena zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu je 500 Kč.
 4. Elektronické objednávky zboží (dále jen „objednávky“) lze prostřednictvím internetového obchodu (respektive prostřednictvím příslušných webových rozhraní) zasílat kdykoliv prostřednictvím objednávkového formuláře. Pro objednání zboží je kupující povinen nejprve vybrané zboží umístit do „košíku“ a vyplnit či zvolit v objednávce termín a místo dodání zboží (viz bod 14 tohoto článku OP). Následně bude zobrazeno shrnutí objednávky, kde budou zobrazeny všechny položky, které kupující objednává, včetně jejich cen a počtu jednotlivého druhu zboží. Kupující může objednat pouze takové druhy zboží, které je pro prodávajícího možno vyrobit a dodat v požadovaném termínu. Konkrétní minimální doby nutné pro vyřízení objednávek jednotlivých druhů zboží jsou uvedeny na www.lahudky.cz. Kupující je povinen uvést přesnou adresu jím určeného místa dodání zboží, včetně popisného, případně i orientačního číslo domu.

Před odesláním objednávky je kupující dále rovněž povinen zvolit způsob platby za zboží (viz bod 15 tohoto článku OP).

 1. Po odeslání objednávky (prostřednictvím tlačítka označeného jako zavazující k platbě) obdrží kupující automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném doručení objednávky a jejím přijetí ke zpracování.
 1. Objednávka kupujícího odeslaná prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky ze strany prodávajícího, kterou prodávající zašle elektronickou poštou na adresu elektronické pošty (e-mailu) kupujícího. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohly seznámit. Doručením akceptace objednávky kupujícího je kupní smlouva uzavřena. V případě, že prodávající nemůže objednávku přijmout, zašle kupujícímu oznámení o odmítnutí objednávky.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“, označeného jako zavazující platbě.
 3. V případě nemožnosti splnit zcela požadavky kupujícího uvedené v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na úpravu původní objednávky. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena následným potvrzením této nové objednávky zaslané kupujícím ze strany prodávajícího.
 4. Případné změny, v již akceptované objednávce, mohou být účinné pouze v případě, kdy dojde k jejich následné písemné akceptaci ze strany prodávajícího, tj. ke změně kupní smlouvy. Toto platí i pro změnu doby dodání a adresu dodání zboží, které je kupující oprávněn navrhnou pouze před počátkem zahájení dopravy jím objednaného zboží.
 5. Zboží uvedené na stránkách lahudky.cz je katalogem zboží, u něhož prodávající nezaručuje nepřetržitou dostupnost každého jednotlivého druhu zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené na www.lahudky.cz  a vystavení tohoto zboží není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a toto ustanovení se proto nepoužije.
 6. Fotografie uvedené na stránkách internetového obchodu mají ilustrativní charakter.
 7. Informace o zboží a cenách uváděných prodávajícím na lahudky.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (zejména DPH) a poplatků.
 8. Kupující je povinen si objednané zboží převzít jedním z následujících způsobů zvoleným v objednávce:
 • ve výrobně prodávajícího na adrese Vestec, Na Spojce 670, v Po-Pá v době od 6 do 14 hod. a v So v době od 7 do10 hod., v Ne v době od 10 do 12 hod.
 • na adrese uvedené v objednávce v Po-Pá od 7 do 16 hod., So od 8 do 14 hod. a Ne od 10 do 14 hod. Kupující je povinen v objednávce uvést zvolený časový úsek pro dodání zboží. Pokud není v rámci formuláře pro vyplnění objednávky umožněno jinak, časovým úsekem se rozumí v Po-So 1 hodina, v Ne 4 hodiny. V době kupujícím zvoleného časového úseku je kupující nebo jím pověřená osoba povinna převzít objednané zboží na adrese uvedené v objednávce. Prodávající není při dodání odpovědný za prodlení způsobené okolnostmi vyplývajícími z provozu a dalšími okolnostmi, které nemohl odvrátit nebo předvídat.

Doručovací lokality:

 • území Hlavního města Prahy

Dovoz zboží na adresu určenou kupujícím je u objednávek do 3000 Kč zpoplatněn cenou 190 Kč. Při objednávce zboží nad 3000 Kč není dovoz zboží zpoplatněn.

 1. Cenu zboží a dopravy zaplatí kupující jedním z následujících způsobů (pouze v zákonné měně ČR):
 • bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží kupujícím ve výrobně prodávajícího
 • hotově při převzetí zboží ve výrobně prodávajícího
 • bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží kupujícím na adrese dodání zboží určené kupujícím
 • hotově při převzetí zboží na adrese dodání zboží určené kupujícím
 • bezhotovostně on-line nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího v případě objednávky zboží v hodnotě od 5 000 Kč. V případě tohoto způsobu platby je kupující povinen zaslat prodávajícímu e-mailem potvrzení o provedení platby za zboží na účet zaslaný prodávajícím.

Nezašle-li kupující prodávajícímu potvrzení o provedení platby téhož dne, kdy byla platba provedena, a zároveň minimálně 2 dny přede dnem dodání zboží, smluvní závazek zaniká, tj. objednané zboží nebude dodáno.

V případě, že je zboží objednáváno jeden den před kupujícím požadovaným termínem dodání zboží, je kupující povinen zaslat prodávajícímu potvrzení o provedení platby do 14 hodin téhož dne, kdy byla objednávka učiněna, tj. dne předcházejícího dni dodání zboží, jinak smluvní závazek zaniká.

Daňový doklad (dodací list) bude kupujícímu vždy předán spolu se zbožím. Pokud kupující uvede v objednávce požadavek na vystavení faktury, bude kupujícímu spolu se zbožím předána rovněž faktura. V případě platby bezhotovostně on-line nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího bude faktura doručena kupujícímu e-mailem druhého dne následujícího po dni provedení objednávky.

 1. V případě velkého rozsahu objednaného zboží nebo v případě dodání zboží mimo v OP uvedené doručovací lokality lze individuálně dohodnout možnost dopravy kupujícímu prodávajícím a odlišný způsob úhrady ceny zboží a dopravy, než je uveden v OP.
 2. Kupující je oprávněn si zřídit uživatelský účet. Zřízení uživatelského účtu po vyplnění požadovaných údajů probíhá automaticky. Zřízení uživatelského účtu může být provedeno i s využitím údajů zpřístupněných kupujícím prostřednictvím jím užívaných sociálních sítí či aplikací (například Facebook), u nichž to aktuálně internetové stránky internetového obchodu umožňují. Kupující se zavazuje, že v takovém případě dodrží příslušné podmínky stanovené pro takové využití příslušných údajů provozovateli dotčených sítí či aplikací (včetně podmínek týkajících se ochrany osobních údajů).
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimž jsou e-mail kupujícího a k němu přiřazené kupujícím určené heslo.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využití svého uživatelského účtu třetí osobě.
 5. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, pokud jsou nesprávně uvedeny osobní údaje kupujícího nebo dojde k porušení obchodních podmínek kupujícím.
 6. Objednat zboží s doručením na adresu určenou kupujícím mohou pouze osoby starší 18 let, případně osoby mladší 18 let se souhlasem zákonného zástupce.
 1. Převzetí zboží
 1. Kupující je povinen převzít a zaplatit zboží v termínu uvedeném v kupní smlouvě.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat množství a vlastnosti přebíraného zboží a potvrdit jeho převzetí svým podpisem dodacího listu.
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.
 4. Nedojde-li k převzetí zboží, přechází na kupujícího nebezpečí škody okamžikem, kdy mu s ním prodávající umožní nakládat.
 5. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení celkové kupní ceny a všech výdajů prodávajícího kupujícím.
 6. Kupující je povinen zboží skladovat při teplotě do 5 ̊C. Trvanlivost zboží je omezena při správném skladování na dobu maximálně 24 h od převzetí zboží.
 7. V případě dodání zboží na adresu určenou kupujícím převezme kupující zboží od řidiče pověřeného prodávajícím k dodání zboží. Na oblečení řidiče bude vždy uvedeno logo/označení prodávajícího.

III.       Způsob dodání

 1. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v dohodnutém místě plnění a v dohodnuté době plnění.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnutém místě plnění a v dohodnuté době, ačkoli mu to prodávající umožnil, je povinen prodávajícímu zaplatit 100% ceny objednaného zboží a dopravy. V případě nepřevzetí zboží na adrese určené v objednávce kupujícím je kupující bez ohledu na výši ceny objednávky vždy povinen uhradit prodávajícímu cenu dopravy ve výši 190 Kč.

 1. Změna fakturačních a dodacích údajů na faktuře není po akceptaci objednávky bez písemného souhlasu prodávajícího možná.
 2. V případě dodání zboží na adresu zvolenou kupujícím kontaktuje řidič kupujícího při svém příjezdu na adresu uvedenou v objednávce zavoláním na telefonní číslo uvedené v objednávce.
 1. V případě dodání zboží na adresu určenou kupujícím bude doručováno k prvním uzamykatelným dveřím nebo vratům na adrese místa doručení.
 2. V případě dodání zboží na adresu určenou kupujícím, bude zboží předáno kupujícímu nebo jiné kupujícím pověřené osobě (přebírající osoba). V případě důvodných pochybností je řidič oprávněn si vyžádat prokázání oprávnění k převzetí zboží. Přebírající osoba může prokázat své oprávnění k převzetí zboží předložením potvrzené objednávky (i v elektronické formě).
 3. Kupující nebo jím pověřená osoba jsou povinni potvrdit převzetí zboží svým podpisem dodacího listu. V případě platby ceny zboží při převzetí bude zboží předáno až po uhrazení příslušné ceny dodávaného zboží.
 4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy před dodáním zboží
 1. Kupující může odstoupit od smlouvy v dostatečném předstihu před datem, kdy mělo být zboží dodáno, minimálně však 3 dny před datem převzetí zboží uvedeným v objednávce. K odstoupení od smlouvy je možné využít vzorový formulář, zveřejněný na internetové stránce internetového obchodu www.lahudky.cz .
 2. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen sdělit prodávajícímu e-mailem na adresu objednavky@liberskelahudky.cz.
 3. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Kupující bere na vědomí, že jiným způsobem, než je uvedeno v tomto článku OP od kupní smlouvy před dodáním zboží odstoupit nelze, neboť se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, respektive o zboží s krátkou dobou spotřeby.
 5. V případě platného odstoupení od smlouvy bude uhrazená Cena zboží vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 1. Práva a povinnosti z vadného plnění
 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, neodpovídá jeho množství nebo jeho jakost neodpovídá jiným zákonným nebo smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. S ohledem na charakter zboží nebude reklamaci vyhověno, pokud kupující nevytkl zjevné vady zboží (např. množstevní vady) při jeho převzetí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, je třeba jakoukoliv reklamaci učinit nejpozději do 12 hodin od převzetí zboží.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. a) má zboží vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 2. b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti

VII.     Vyřízení reklamace (reklamační řád)

 1. Pokud je to z povahy věci možné, je Kupující povinen uplatnit reklamaci zjevné vady vhodným způsobem již při převzetí zboží. Pokud uplatnění reklamace zjevné vady vhodným způsobem při převzetí zboží možné není, je kupující povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího písemně na adrese objednavky@liberskelahudky.cz, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží, nejpozději však do 12 hodin od převzetí zboží, jelikož se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, přičemž je povinen uvést své kontaktní údaje, popis závady, pokud možno i fotografii dokládající dotčenou závadu a dále požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 2. Jakékoliv dotazy týkající se reklamace vad zboží či stavu jejich vyřízení je možné zaslat na objednavky@liberskelahudky.cz.
 3. Kupující je povinen reklamované zboží vhodným způsobem uschovat nebo s ním jiným způsobem vhodně naložit tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, reklamovanou vadu, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace, způsob informování kupujícího o vyřízení reklamace. Prodávající zároveň informuje kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

 1. Pověřený pracovník prodávajícího rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu.
 2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího není možná. Dle povahy vady je možné volit mezi přiměřenou slevou z kupní ceny odstoupením od smlouvy, doplněním či úpravou/ opravou zboží (po dohodě s prodávajícím – pokud je to technicky, časově a fakticky možné) a dodáním náhradního zboží (po dohodě s prodávajícím – pokud je to technicky, časově a fakticky možné).
 3. Opomněl-li kupující při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající jej informuje o nutnosti provedení volby. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).
 5. Plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím, nevhodným skladováním kupujícím nebo jiným nevhodným jednáním kupujícího.
 6. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, na jejímž základě, již byla prodávajícím poskytnuta sleva z kupní ceny.
 7. V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu vystaven opravný daňový doklad.
 8. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ustanoveními §1914 až §1925, §2099 až §2114 a §2161 až §2174 občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (je-li kupující spotřebitelem).

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) za účelem plnění předmětu smlouvy (včetně reklamačního řízení) a marketingových akcí prodávajícího.
 2. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v samostatném dokumentu na stránce ochrana osobních údajů.
 1. Řešení sporů
 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující – spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu (ADR) provádět, je Česká obchodní inspekce. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Ostatní
 1. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese prodávající odpovědnost za jakoukoliv újmu kupujícího.
 2. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele (je-li kupující spotřebitelem) a dalšími právními předpisy.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto OP, přičemž změna OP nemá vliv na smlouvy uzavřené podle dosavadního znění OP. Pokud nebude prodávajícím stanoven pozdější okamžik, příslušná změna OP je účinná jejich zveřejněním na internetové stránce internetového obchodu.
 5. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od OP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 8. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu na třetí osobu.
 9. Kupní smlouva nebude u prodávajícího ukládána a spotřebitel k ní tedy nebude mít přístup.
 10. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejich obsah je mu znám a souhlasí a s nimi.
 11. Toto znění obchodních podmínek je účinné od 7.2.2023.